Υπηρεσίες προς δημόσιους φορείς

Ειδικότερα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η Premium Consulting προς τους Δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, επικεντρώνονται στα ακόλουθα θέματα:

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου φορέων του Δημοσίου και Τελικών Δικαιούχων για την υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και την διαχείριση εθνικών, ευρωπαϊκών, διακρατικών και διασυνοριακών συγχρηματοδοτούμενων έργων.
  • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, λ.χ. διαγνωστικών μελετών, αξιολόγησης, έρευνας αγοράς κ.λπ.
  • Σχεδιασμός/Εκπόνηση Επιχειρησιακών/Στρατηγικών Προγραμμάτων και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, σύμφωνα με τα κριτήρια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (τεχνική υποστήριξη, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κ.λπ.).
  • Υπηρεσίες διάχυσης αποτελεσμάτων – οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων πληροφόρησης πολιτών και φορέων, καθώς και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα.