Υπηρεσίες προς ιδιωτικούς οργανισμούς

Η Premium Consulting παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες 
με σκοπό την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την πρόσβασή τους σε κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, αναλαμβάνοντας:

– Tην προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις:

 • Αναπτυξιακός Νόμος
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ ίδρυσης/ εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα
 • Λοιπά προγράμματα στήριξης ΜΜΕ
 • Ανάπτυξη σύνθετων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως Clusters, δράσεις της EBRD, μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, funds, VCs κ.ά.

 

– Την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών βάσει των αναγκών των επιχειρήσεων σε θέματα Επενδυτικών Πολιτικών, Οργάνωσης και Διοίκησης, Αναβάθμισης του Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και Διαχείρισης Έργων. Ειδικότερα, οι μελέτες αφορούν σε:

 • Έρευνα αγοράς
 • Marketing Plan
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans) & Μελετών Εφικτότητας (Feasibility Studies)
 • Στρατηγική Ανάπτυξης επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Οργανωτική δομή και διαφοροποίηση
 • Μελέτες αναδιάρθρωσης
 • Εξειδικευμένες μελέτες ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης