Προδημοσίευση ΓΓΕΤ: «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά ΥΛΙΚΑ»

Η ειδική δράση «Βιομηχανικά και Προηγμένα Λειτουργικά ΥΛΙΚΑ» αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερικό και εθνικό επίπεδο.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι συμπράξεις ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων κάθε μεγέθους με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας. Το φυσικό αντικείμενο των προτάσεων θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά σε μια συγκεκριμένη Ε&Τ προτεραιότητα από την οποία εξαρτάται και η ειδικότερη μορφή των υποψηφίων συμπράξεων.

Επιλέξιμες δαπάνες:
Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:
– Δαπάνες προσωπικού,
– Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού,
– Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει,
– Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:
– Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με κατώτατο επιλέξιμο συνολικό προϋπολογισμό 200.000€ και ανώτατο 500.000€ με διάρκεια υλοποίησης από δέκα οκτώ (18) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μική, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80% , ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

Στην αναλυτική πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr) θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.