«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»

Ανακοινώθηκε η Προκήρυξη του Προγράμματος “Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)”.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι ΜΜΕ που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.
Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρήσεων θεωρούνται:
Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από τις 07/11/2017 με επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι τις 07/11/2017 ισχύουν σωρευτικά τα ακόλουθα:
– Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ :41.20.20.01 ή 41.20.20.02.
– Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
– Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
– Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες θεωρούνται: 

  • Ξενοδοχεία, κατηγορίας ≥ 3*** , δυναμικότητας 10– 50 κλινών,
  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων,
  • Camping κατηγορίας≥3***,
  • Ξενώνες φιλοξενίας νέων,
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (Τουλάχιστον 3),
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, κατηγορίας ≥ 3 κλειδιών , δυναμικότητας ≥ 10 κλινών,
  • Τουριστικά γραφεία, ναυλομεσιτικά γραφεία, τουριστικές επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών, γραφεία εκμίσθωσης αυτοκινήτων/ λοιπών οχημάτων
  • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θαλάσσιος, τουρισμός υπαίθρου, θεματικά πάρκα κλπ.)

Ο προϋπολογισμός κάθε επιχειρηματικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 25.000 € έως 400.000 € 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε:

  •  45% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την πρόσληψη νέου προσωπικού
  •  50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται ένα χρόνο μετά την έκδοση/ εξόφληση του τελευταίου παραστατικού

Η προθεσμία υποβολής στην δράση είναι από 18.12.2017 έως 28.03.2018

Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης στη Δράση.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο κάτωθι ενημερωτικό σημείωμα ή / και επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2017 final