Προδημοσίευση ΓΓΕΤ: «Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία»

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. Αυτό θα επιτευχθεί με την πιλοτική ανάπτυξη και λειτουργία προσβάσιμων στο κοινό επιδεικτικών εγκαταστάσεων σε χώρους, όπως μουσεία, μνημεία, ανοικτές ανασκαφές, εργαστήρια διάγνωσης και συντήρησης τα οποία χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνικές. Επιπρόσθετα η δράση αυτή αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών και στοχεύουν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι φορείς Πολιτισμού (οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή/και εποπτευόμενων φορέων του) ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Η Δράση θα υλοποιηθεί με δύο διακριτές, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες παρεμβάσεις:
Παρέμβαση Α – Συνεργατικά σχήματα για την ανοικτή καινοτομία στον πολιτισμό
Παρέμβαση Β – Καινοτόμες επιχειρήσεις για τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά

H Παρέμβαση Α θα υλοποιηθεί από συνεργατικά σχήματα, στα οποία θα συμμετέχουν τουλάχιστον ένας φορέας Πολιτισμού, ένας ερευνητικός φορέας (Ερευνητικό Κέντρο ή/και Ακαδημαϊκό Ίδρυμα ή/και Τεχνολογικός φορέας) και μία επιχείρηση και θα αφορά στα πεδία παρέμβασης της διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος. Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η συνεργασία με φορείς του εξωτερικού, στο πλαίσιο της ενίσχυσης διεθνούς εμβέλειας παρεμβάσεων, με κάλυψη μόνο του κόστους δικτύωσης. Η δράση αυτή θα ενισχύσει επίσης πρωτοβουλίες διάχυσης και ανάδειξης καινοτόμων τεχνολογιών που συνδέουν διαχρονικά τον Ελληνικό πολιτισμό.

Η Παρέμβαση Β απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή επαναπροσδιορίζουν το αντικείμενό τους στους τομείς του Πολιτισμού, του Τουρισμού και των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών ή τη δημιουργία επιχειρήσεων με καινοτόμο προσανατολισμό στους παραπάνω πυλώνες παρέμβασης (διάγνωσης, συντήρησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος).

Επιλέξιμες δαπάνες:
Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:
– Δαπάνες προσωπικού,
– Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού,
– Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει,
– Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:
– Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται πράξεις με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (Δημόσια δαπάνη):
Για την Παρέμβαση Α: έως 1.000.000 € ανά έργο
Για την Παρέμβαση Β: έως 150.000 € ανά επιχείρηση

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση) κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

Στην αναλυτική πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr ) θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.