Προδημοσίευση ΓΓΕΤ: Ειδική δράση στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Η ειδική δράση στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας. Το φυσικό αντικείμενο των προτάσεων θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά σε μια συγκεκριμένη Ε&Τ προτεραιότητα, από την οποία εξαρτάται και η μορφή των υποψηφίων δικαιούχων (ένας και μόνο ερευνητικός φορέας, σύμπραξη δύο ή περισσότερων ερευνητικοί φορέων, σύμπραξη ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων).

Επιλέξιμες δαπάνες:
Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:
– Δαπάνες προσωπικού,
– Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού,
– Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει,
– Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.
Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:
– Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με κατώτατη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 50.000€ και ανώτατη 350.000€ με διάρκεια υλοποίησης από δέκα οκτώ (18) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

Στην αναλυτική πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr) θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.