Προδημοσίευση «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς»

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 και Εξειδίκευση Βαθμολογικών κριτηρίων Περιφερειών.
Αναμένονται η Προδημοσίευση και η Πρόσκληση ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι το Υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο των Νομών της Ελλάδας εκτός Νομών Θεσσαλονίκης και Αττικής. Στο Νομό Θεσσαλονίκης εφαρμόζεται εκτός του μεγάλου αστικού κέντρου και στο Νομό Αττικής στους Δήμους Νήσων και σε Δήμους / Κοινότητες με σημαντική γεωργική έκταση.