1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Συνοπτικά οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν στα εξής:

  1. Προσθήκη ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία δράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016.
  2. Προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.14 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ», σελίδα 50, της υποχρέωσης διατήρησης της υφιστάμενης απασχόλησης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από την επιδότηση προσωπικού. Συγκεκριμένα, προστίθεται ως πρώτη παράγραφος στο Κεφάλαιο Ι.1.14 το εξής: «Η ενισχυθείσα επιχείρηση κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου οφείλει να διαθέτει τουλάχιστον τις ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2015, ανεξάρτητα από την επιδότηση μισθολογικού κόστους εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού). Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο δικαιούχος θα απεντάσσεται και θα οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της χορηγηθείσας επιχορήγησης.»
  3. Προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.6.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, στην Ενότητα 3.4 «Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων» του επιπλέον σημείου 3.4.7 «Δαπάνες προετοιμασίας επιχείρησης για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο και δαπάνες διαδικασίας εισαγωγής».
  4. Προσθήκη νέων Κωδικών Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Παράρτημα VI «Πίνακας Επιλέξιμων ΚΑΔ». Συγκεκριμένα προστίθενται ΚΑΔ στον Τομέα Γ – Μεταποίηση, στον Τομέα Η – Μεταφορά και Αποθήκευση και στον Τομέα ΙΓ – Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές ∆ραστηριότητες.